Our Team

Dr. Dipanwita Mukherjee

DST-National Postdoctoral Fellow

Mr. Abhisek Sarkar

Project Associate, DST-SERB

Mrs. Elora Khamrui

CSIR Senior Research Fellow

Mr. Sounak Banerjee

UGC Senior Research Fellow

Mr. Subha Ray

UGC Senior Research Fellow

Ms Aishwarya Ray

UGC Junior Research Fellow

Ms Sanchari Chatterjee

UGC Junior Research Fellow